กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจุรี คำทวี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายครรชิต โพธิวรรณา
ครู คศ.3

นายกฤตผล สัตบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายโชคชัย กลมเกลียว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1