กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกฤตผล สัตบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายโชคชัย กลมเกลียว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1