กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกฤตผล สัตบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นิเทศศาสตร์บัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0869848589
อีเมล์ : Sko192secondary28.go.th
ที่อยู่ :
113 หมู่ 9 ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
เครื่องราช : ไม่มี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล