คณะผู้บริหาร

นางมณีรัตน์ ปรินายวนิชย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา