คณะผู้บริหาร

นายทรงธรรม ทองประทุม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา