กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายโชคชัย กลมเกลียว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0932452852
อีเมล์ : chokchai1128@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แผนการสอนที่ 1 เศรษฐศาสตร์
2 แผนการสอนที่ 2 เศรษฐศาสตร์
3 แผนการสอนที่ 3 เศรษฐศาสตร์
4 แผนการสอนที่ 4 เศรษฐศาสตร์