กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายถาวร วันทาดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0821248044
อีเมล์ : Yorkapple2507@gmail.com

นางสาวศรีสุดา บุญปก
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0910205355
อีเมล์ : samran70@gmail.com

นางสาวรัชดาพร ธิมาชัย
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0867930872
อีเมล์ : into286@gmail.com

นางสาวสุวารี วันทการ
อัตราจ้าง