กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายถาวร วันทาดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศรีสุดา บุญปก
ครู คศ.3

นางสาวรัชดาพร ธิมาชัย
ครู คศ.3

นางสาวสุวารี วันทการ
อัตราจ้าง