กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพินทุสร ไชยธงรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรุณศรี พูลพัฒน์
ครู คศ.3

นายถาวร วันทาดี
ครู คศ.2

นางสาวศรีสุดา บุญปก
ครู คศ.3

นางสาวรัชดาพร ธิมาชัย
ครู คศ.2

นางสาวสุวารี วันทการ
อัตราจ้าง