กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

อรทัย วิเวก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางพรธิดา โสมาบุตร
ครู คศ.3

นายวรชัย โคตมะณี
ครู คศ.3

นายสุนทร พยัคฆ์
ครู คศ.3

นางสาวญานิศา สมสะอาด
พนักงานราชการ