กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

อรทัย วิเวก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพรธิดา โสมาบุตร
ครู คศ.3

นายวรชัย โคตมะณี
ครู คศ.2

นายสุนทร พยัคฆ์
ครู คศ.2

นางสาวญานิศา สมสะอาด
พนักงานราชการ