กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวรชัย โคตมะณี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพรธิดา โสมาบุตร
ครู คศ.3

อรทัย วิเวก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายสุนทร พยัคฆ์
ครู คศ.2

นางสาวญานิศา สมสะอาด
พนักงานราชการ