กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปลอบขวัญ สมสอางค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ