กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางขวัญใจ ไชยเยศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกิจจา ไชยเยศ
ครู คศ.3