กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางขวัญใจ ไชยเยศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายกิจจา ไชยเยศ
ครู คศ.3