กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรทัย พึ่งภพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางบุญสร้าง ทองเข็ม
ครู คศ.3

นายวิชิต เสน่หา
ครู คศ.3

นางสุนันทา กลัดสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายอาคม เกียรติวงศ์ทอง
ครู คศ.3

นางสาวนิลวรรณ สมสะอาด
ครู คศ.2