กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรทัย พึ่งภพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0810731747
อีเมล์ : Orathai2804@gmail.com

นางบุญสร้าง ทองเข็ม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0859290935
อีเมล์ : bthongkhem@gmail.com

นายวิชิต เสน่หา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0814349166
อีเมล์ : Wichit3504@gmail.com

นายอาคม เกียรติวงศ์ทอง
ครู คศ.3
อีเมล์ : acom 12121976@gmail.com

นางสาวนิลวรรณ สมสะอาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : biclogy_lady@hotmail.com