กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรทัย พึ่งภพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบุญสร้าง ทองเข็ม
ครู คศ.3

นายวิชิต เสน่หา
ครู คศ.3

นายอาคม เกียรติวงศ์ทอง
ครู คศ.3

นางสาวนิลวรรณ สมสะอาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2