กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวราภรณ์ สายศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนนทิรา พิจารณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายกิตติศักดิ์ เสนรัตน์
ครูผู้ช่วย