กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนนทิรา พิจารณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกิตติศักดิ์ เสนรัตน์
ครูผู้ช่วย