กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปรียา แสนท่วีสุข
ครู คศ.2

นางอมร สายเนตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3