กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภัคจิรา สมสะอาด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปรียา แสนท่วีสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอมร สายเนตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3