กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนันทน์นภัส สมกำลัง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1