คณะผู้บริหาร

นายอุทัย สุภาพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา