บุคลากรลูกจ้าง

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวแพรวนภา ศรีจรัญ
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : pssn_s@hotmail.co.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล