ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฝ่ายบริหารงานส่วนบุคคล 17277
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1/2563 ภาพรวมกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 17466
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2/2563 (3) PNG Image ขนาดไฟล์ 50.57 KB 17296
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2/2563 (2) PNG Image ขนาดไฟล์ 55.64 KB 17351
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2/2563 (1) PNG Image ขนาดไฟล์ 40.77 KB 17544
สอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 48.49 KB 17276
งานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.35 KB 17559
วิเคราะห์ข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.54 KB 17286
ปกวิเคราะห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.53 KB 17390
เนื้อหาวิเคราะห์ข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.26 KB 17400
ภาคผนวกคู่มือผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.52 KB 17336
ปกคู่มือผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.35 KB 17274
เนื้อหาคู่มือผู้ปกครอง63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 616.51 KB 17231
คู่มือนักเรียนผู้ปกครองคำนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.08 KB 17498
ระเบียบขอเอกสาร 17416
ใบคำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 17369
ใบคำร้องขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 92.35 KB 17508
ใบคำร้องขอจบหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 86.47 KB 17302
ใบคำร้องทั่วไปสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 110.6 KB 17178
ภาคผนวกโครงสร้างคู่มือปฏิบัติงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 79.26 KB 17551
คู่มือปฏิบัตงานบริหารงานวิชการ ตอนที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 79.26 KB 17336
คู่มือปฏิบัตงานบริหารงานวิชการ ตอนที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 192 KB 17530
บรรณานุกรม Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 17522
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 36.03 KB 17266
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 170.27 KB 17435
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 81.79 KB 17175
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 52.95 KB 17227
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 28.96 KB 17351
การสำรวจกลุ่มเสี่ยงโรคระบาดโควิด-19 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.75 KB 17473
ตารางสอนรวมภาคเรียนที่ 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.11 KB 17248
ค่าเฉลี่ย O-net 5 ปีย้อนหลัง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.1 KB 17592
ตอน3 แผนงานงบประมาณวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 17323
สารสนเทศตอน2ระเบียบการวัดประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 41.08 KB 17436
สารสนเทศกลุ่มงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 180.02 KB 17443
แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 4.5 MB 17484
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2563 17564
แผนต้านทุจริต๓ Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 17493
แผนต้านทุจริต๒ 17245
แผนต้านทุจริต๑ 17345
แผนต้านทุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 19523
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 415.5 KB 17785
คู่มือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.09 KB 17604
หน้าปะร้อยละกลุ่มเสี่ยงปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 174 KB 17229
สรุปรายชื่อกลุ่มเสี่ยงปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.01 KB 17313
สารสนเทศ SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปั2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.84 KB 17583
ร้อยละการช่วยเหลือนักเรียนปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.36 KB 17437
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 17256
สรุปผลการนิเทศการเรียนการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 631.63 KB 17375
สรุปรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ปี 61(version2) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.5 KB 17271
สรุปผลคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปี 61 (version 1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.5 KB 17532
สารสนเทศคัดกรอง2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.17 KB 17492
รายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 218 KB 17448
สรุปคัดกรองนักเรียนเสี่ยง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 306.5 KB 17287
SDQ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.18 KB 17199
สารสนเทศปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 17174
ภาคผนวกคู่มือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.44 KB 17537
คู่มือนักเรียน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 17473
คู่มือนักเรียน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 671.04 KB 17430
คู่มือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.71 KB 17328
วารสาร2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 17312
วารสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 17357
ติดตามโรงเรียนประเมินรายงานผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.51 KB 17598
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.93 KB 17392
ประวัติโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.07 KB 17361
ข้อมูลพื้นที่ฐานส่วนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.73 KB 17445
ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.46 KB 17282
งานฝ่ายวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.73 KB 17552
11สรุปผลคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปี 60 (version 1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259 KB 17560
10สรุปผลการคัดกรองข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 17225
9รายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาเสี่ยง11 ด้าน Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 17567
8SDQรายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมย์ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 17348
7ปก Word Document ขนาดไฟล์ 166.57 KB 17532
6แบบคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 17433
3สรุปปะหน้า SDQ นรประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 72.01 KB 17233
4สรุปปะหน้า SDQ ครูนร Word Document ขนาดไฟล์ 80.55 KB 17319
1แบบประเมิน SDQ นักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 17529
2แบบประเมิน SDQ ครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 17316
5แบบแปรผล Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 17509