ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฝ่ายบริหารงานส่วนบุคคล 9790
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1/2563 ภาพรวมกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 9786
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2/2563 (3) PNG Image ขนาดไฟล์ 50.57 KB 9787
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2/2563 (2) PNG Image ขนาดไฟล์ 55.64 KB 9786
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2/2563 (1) PNG Image ขนาดไฟล์ 40.77 KB 9786
สอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 48.49 KB 9786
งานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.35 KB 9786
วิเคราะห์ข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.54 KB 9786
ปกวิเคราะห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.53 KB 9786
เนื้อหาวิเคราะห์ข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.26 KB 9786
ภาคผนวกคู่มือผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.52 KB 9786
ปกคู่มือผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.35 KB 9786
เนื้อหาคู่มือผู้ปกครอง63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 616.51 KB 9786
คู่มือนักเรียนผู้ปกครองคำนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.08 KB 9786
ระเบียบขอเอกสาร 9786
ใบคำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 9786
ใบคำร้องขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 92.35 KB 9786
ใบคำร้องขอจบหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 86.47 KB 9786
ใบคำร้องทั่วไปสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 110.6 KB 9786
ภาคผนวกโครงสร้างคู่มือปฏิบัติงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 79.26 KB 9786
คู่มือปฏิบัตงานบริหารงานวิชการ ตอนที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 79.26 KB 9787
คู่มือปฏิบัตงานบริหารงานวิชการ ตอนที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 192 KB 9786
บรรณานุกรม Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 9786
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 36.03 KB 9786
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 170.27 KB 9786
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 81.79 KB 9786
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 52.95 KB 9786
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 28.96 KB 9786
การสำรวจกลุ่มเสี่ยงโรคระบาดโควิด-19 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.75 KB 9786
ตารางสอนรวมภาคเรียนที่ 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.11 KB 9786
ค่าเฉลี่ย O-net 5 ปีย้อนหลัง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.1 KB 9786
ตอน3 แผนงานงบประมาณวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 9787
สารสนเทศตอน2ระเบียบการวัดประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 41.08 KB 9786
สารสนเทศกลุ่มงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 180.02 KB 9786
แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 4.5 MB 9786
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2563 256721
แผนต้านทุจริต๓ Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 256730
แผนต้านทุจริต๒ 256737
แผนต้านทุจริต๑ 256724
แผนต้านทุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 257998
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 415.5 KB 257030
คู่มือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.09 KB 256786
หน้าปะร้อยละกลุ่มเสี่ยงปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 174 KB 256738
สรุปรายชื่อกลุ่มเสี่ยงปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.01 KB 256730
สารสนเทศ SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปั2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.84 KB 256731
ร้อยละการช่วยเหลือนักเรียนปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.36 KB 256726
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 256775
สรุปผลการนิเทศการเรียนการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 631.63 KB 256772
สรุปรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ปี 61(version2) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.5 KB 256783
สรุปผลคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปี 61 (version 1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.5 KB 256781
สารสนเทศคัดกรอง2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.17 KB 256780
รายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 218 KB 256769
สรุปคัดกรองนักเรียนเสี่ยง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 306.5 KB 256879
SDQ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.18 KB 256778
สารสนเทศปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 256977
ภาคผนวกคู่มือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.44 KB 256784
คู่มือนักเรียน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 256790
คู่มือนักเรียน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 671.04 KB 256787
คู่มือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.71 KB 257532
วารสาร2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 256791
วารสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 256792
ติดตามโรงเรียนประเมินรายงานผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.51 KB 256782
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.93 KB 257809
ประวัติโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.07 KB 256843
ข้อมูลพื้นที่ฐานส่วนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.73 KB 256773
ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.46 KB 256796
งานฝ่ายวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.73 KB 256795
11สรุปผลคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปี 60 (version 1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259 KB 256818
10สรุปผลการคัดกรองข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 256840
9รายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาเสี่ยง11 ด้าน Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 256816
8SDQรายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมย์ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 256818
7ปก Word Document ขนาดไฟล์ 166.57 KB 258192
6แบบคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 256826
3สรุปปะหน้า SDQ นรประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 72.01 KB 256912
4สรุปปะหน้า SDQ ครูนร Word Document ขนาดไฟล์ 80.55 KB 256845
1แบบประเมิน SDQ นักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 256808
2แบบประเมิน SDQ ครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 256815
5แบบแปรผล Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 256816