ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฝ่ายบริหารงานส่วนบุคคล 25162
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1/2563 ภาพรวมกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 25352
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2/2563 (3) PNG Image ขนาดไฟล์ 50.57 KB 25181
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2/2563 (2) PNG Image ขนาดไฟล์ 55.64 KB 25236
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2/2563 (1) PNG Image ขนาดไฟล์ 40.77 KB 25430
สอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 48.49 KB 25161
งานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.35 KB 25482
วิเคราะห์ข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.54 KB 25173
ปกวิเคราะห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.53 KB 25278
เนื้อหาวิเคราะห์ข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.26 KB 25288
ภาคผนวกคู่มือผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.52 KB 25221
ปกคู่มือผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.35 KB 25160
เนื้อหาคู่มือผู้ปกครอง63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 616.51 KB 25116
คู่มือนักเรียนผู้ปกครองคำนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.08 KB 25384
ระเบียบขอเอกสาร 25302
ใบคำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 25257
ใบคำร้องขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 92.35 KB 25393
ใบคำร้องขอจบหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 86.47 KB 25188
ใบคำร้องทั่วไปสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 110.6 KB 25063
ภาคผนวกโครงสร้างคู่มือปฏิบัติงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 79.26 KB 25439
คู่มือปฏิบัตงานบริหารงานวิชการ ตอนที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 79.26 KB 25221
คู่มือปฏิบัตงานบริหารงานวิชการ ตอนที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 192 KB 25417
บรรณานุกรม Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 25407
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 36.03 KB 25151
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 170.27 KB 25320
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 81.79 KB 25067
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 52.95 KB 25114
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 28.96 KB 25236
การสำรวจกลุ่มเสี่ยงโรคระบาดโควิด-19 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.75 KB 25361
ตารางสอนรวมภาคเรียนที่ 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.11 KB 25133
ค่าเฉลี่ย O-net 5 ปีย้อนหลัง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.1 KB 25477
ตอน3 แผนงานงบประมาณวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 25213
สารสนเทศตอน2ระเบียบการวัดประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 41.08 KB 25323
สารสนเทศกลุ่มงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 180.02 KB 25332
แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 4.5 MB 25371
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2563 25450
แผนต้านทุจริต๓ Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 25380
แผนต้านทุจริต๒ 25130
แผนต้านทุจริต๑ 25231
แผนต้านทุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 30139
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 415.5 KB 26028
คู่มือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.09 KB 25494
หน้าปะร้อยละกลุ่มเสี่ยงปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 174 KB 25121
สรุปรายชื่อกลุ่มเสี่ยงปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.01 KB 25201
สารสนเทศ SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปั2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.84 KB 25470
ร้อยละการช่วยเหลือนักเรียนปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.36 KB 25322
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 25141
สรุปผลการนิเทศการเรียนการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 631.63 KB 25261
สรุปรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ปี 61(version2) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.5 KB 25158
สรุปผลคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปี 61 (version 1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.5 KB 25420
สารสนเทศคัดกรอง2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.17 KB 25378
รายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 218 KB 25341
สรุปคัดกรองนักเรียนเสี่ยง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 306.5 KB 25177
SDQ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.18 KB 25086
สารสนเทศปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 25072
ภาคผนวกคู่มือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.44 KB 25424
คู่มือนักเรียน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 25360
คู่มือนักเรียน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 671.04 KB 25316
คู่มือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.71 KB 25238
วารสาร2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 25197
วารสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 25250
ติดตามโรงเรียนประเมินรายงานผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.51 KB 25483
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.93 KB 25447
ประวัติโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.07 KB 25254
ข้อมูลพื้นที่ฐานส่วนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.73 KB 25333
ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.46 KB 25170
งานฝ่ายวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.73 KB 25448
11สรุปผลคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปี 60 (version 1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259 KB 25449
10สรุปผลการคัดกรองข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 25113
9รายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาเสี่ยง11 ด้าน Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 25452
8SDQรายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมย์ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 25237
7ปก Word Document ขนาดไฟล์ 166.57 KB 25538
6แบบคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 25318
3สรุปปะหน้า SDQ นรประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 72.01 KB 25123
4สรุปปะหน้า SDQ ครูนร Word Document ขนาดไฟล์ 80.55 KB 25205
1แบบประเมิน SDQ นักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 25417
2แบบประเมิน SDQ ครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 25203
5แบบแปรผล Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 25395