ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>ฝ่ายบริหารงานส่วนบุคคล 146444
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1/2563 ภาพรวมกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 146640
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2/2563 (3) PNG Image ขนาดไฟล์ 50.57 KB 146462
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2/2563 (2) PNG Image ขนาดไฟล์ 55.64 KB 146518
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2/2563 (1) PNG Image ขนาดไฟล์ 40.77 KB 146712
สอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 48.49 KB 146444
งานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.35 KB 146764
วิเคราะห์ข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.54 KB 146456
ปกวิเคราะห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.53 KB 146558
เนื้อหาวิเคราะห์ข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.26 KB 146572
ภาคผนวกคู่มือผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.52 KB 146503
ปกคู่มือผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.35 KB 146442
เนื้อหาคู่มือผู้ปกครอง63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 616.51 KB 146399
คู่มือนักเรียนผู้ปกครองคำนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.08 KB 146666
ระเบียบขอเอกสาร 146582
ใบคำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 146539
ใบคำร้องขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 92.35 KB 146675
ใบคำร้องขอจบหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 86.47 KB 146469
ใบคำร้องทั่วไปสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 110.6 KB 146343
ภาคผนวกโครงสร้างคู่มือปฏิบัติงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 79.26 KB 146720
คู่มือปฏิบัตงานบริหารงานวิชการ ตอนที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 79.26 KB 146505
คู่มือปฏิบัตงานบริหารงานวิชการ ตอนที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 192 KB 146699
บรรณานุกรม Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 146690
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 36.03 KB 146435
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 170.27 KB 146602
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 81.79 KB 146350
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 52.95 KB 146397
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 28.96 KB 146520
การสำรวจกลุ่มเสี่ยงโรคระบาดโควิด-19 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.75 KB 146642
ตารางสอนรวมภาคเรียนที่ 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.11 KB 146414
ค่าเฉลี่ย O-net 5 ปีย้อนหลัง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.1 KB 146759
ตอน3 แผนงานงบประมาณวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 146495
สารสนเทศตอน2ระเบียบการวัดประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 41.08 KB 146604
สารสนเทศกลุ่มงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 180.02 KB 146614
แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 4.5 MB 146656
>รับสมัครนักเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2563 146734
แผนต้านทุจริต๓ Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 146667
แผนต้านทุจริต๒ 146421
แผนต้านทุจริต๑ 146518
แผนต้านทุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 170054
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 415.5 KB 151089
คู่มือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.09 KB 147133
หน้าปะร้อยละกลุ่มเสี่ยงปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 174 KB 146411
สรุปรายชื่อกลุ่มเสี่ยงปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.01 KB 146483
สารสนเทศ SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปั2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.84 KB 146770
ร้อยละการช่วยเหลือนักเรียนปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.36 KB 146610
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 146424
สรุปผลการนิเทศการเรียนการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 631.63 KB 146545
สรุปรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ปี 61(version2) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.5 KB 146449
สรุปผลคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปี 61 (version 1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.5 KB 146707
สารสนเทศคัดกรอง2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.17 KB 146678
รายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 218 KB 146629
สรุปคัดกรองนักเรียนเสี่ยง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 306.5 KB 146476
SDQ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.18 KB 146377
สารสนเทศปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 146468
ภาคผนวกคู่มือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.44 KB 146704
คู่มือนักเรียน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 146645
คู่มือนักเรียน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 671.04 KB 146601
คู่มือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.71 KB 146799
วารสาร2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 146482
วารสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 146541
ติดตามโรงเรียนประเมินรายงานผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.51 KB 146773
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.93 KB 147482
ประวัติโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.07 KB 146552
ข้อมูลพื้นที่ฐานส่วนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.73 KB 146625
ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.46 KB 146464
งานฝ่ายวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.73 KB 146749
11สรุปผลคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปี 60 (version 1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259 KB 146750
10สรุปผลการคัดกรองข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 146408
9รายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาเสี่ยง11 ด้าน Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 146742
8SDQรายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมย์ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 146532
7ปก Word Document ขนาดไฟล์ 166.57 KB 147494
6แบบคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 146614
3สรุปปะหน้า SDQ นรประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 72.01 KB 146413
4สรุปปะหน้า SDQ ครูนร Word Document ขนาดไฟล์ 80.55 KB 146495
1แบบประเมิน SDQ นักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 147326
2แบบประเมิน SDQ ครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 146493
5แบบแปรผล Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 146681