ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>ฝ่ายบริหารงานส่วนบุคคล 123203
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1/2563 ภาพรวมกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 123398
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2/2563 (3) PNG Image ขนาดไฟล์ 50.57 KB 123222
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2/2563 (2) PNG Image ขนาดไฟล์ 55.64 KB 123278
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2/2563 (1) PNG Image ขนาดไฟล์ 40.77 KB 123472
สอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 48.49 KB 123203
งานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.35 KB 123524
วิเคราะห์ข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.54 KB 123215
ปกวิเคราะห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.53 KB 123318
เนื้อหาวิเคราะห์ข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.26 KB 123330
ภาคผนวกคู่มือผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.52 KB 123263
ปกคู่มือผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.35 KB 123202
เนื้อหาคู่มือผู้ปกครอง63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 616.51 KB 123159
คู่มือนักเรียนผู้ปกครองคำนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.08 KB 123426
ระเบียบขอเอกสาร 123342
ใบคำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 123299
ใบคำร้องขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 92.35 KB 123435
ใบคำร้องขอจบหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 86.47 KB 123229
ใบคำร้องทั่วไปสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 110.6 KB 123103
ภาคผนวกโครงสร้างคู่มือปฏิบัติงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 79.26 KB 123480
คู่มือปฏิบัตงานบริหารงานวิชการ ตอนที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 79.26 KB 123262
คู่มือปฏิบัตงานบริหารงานวิชการ ตอนที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 192 KB 123458
บรรณานุกรม Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 123449
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 36.03 KB 123194
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 170.27 KB 123361
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 81.79 KB 123109
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 52.95 KB 123155
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ปี่การศึกษา 2563บทที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 28.96 KB 123279
การสำรวจกลุ่มเสี่ยงโรคระบาดโควิด-19 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.75 KB 123402
ตารางสอนรวมภาคเรียนที่ 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.11 KB 123174
ค่าเฉลี่ย O-net 5 ปีย้อนหลัง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.1 KB 123519
ตอน3 แผนงานงบประมาณวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 123255
สารสนเทศตอน2ระเบียบการวัดประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 41.08 KB 123364
สารสนเทศกลุ่มงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 180.02 KB 123374
แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 4.5 MB 123414
>รับสมัครนักเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2563 123493
แผนต้านทุจริต๓ Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 123424
แผนต้านทุจริต๒ 123176
แผนต้านทุจริต๑ 123278
แผนต้านทุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 136282
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 415.5 KB 125804
คู่มือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.09 KB 123712
หน้าปะร้อยละกลุ่มเสี่ยงปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 174 KB 123170
สรุปรายชื่อกลุ่มเสี่ยงปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.01 KB 123242
สารสนเทศ SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปั2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.84 KB 123526
ร้อยละการช่วยเหลือนักเรียนปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.36 KB 123369
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 123184
สรุปผลการนิเทศการเรียนการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 631.63 KB 123304
สรุปรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ปี 61(version2) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.5 KB 123201
สรุปผลคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปี 61 (version 1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.5 KB 123464
สารสนเทศคัดกรอง2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.17 KB 123434
รายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 218 KB 123389
สรุปคัดกรองนักเรียนเสี่ยง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 306.5 KB 123219
SDQ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.18 KB 123132
สารสนเทศปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 123212
ภาคผนวกคู่มือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.44 KB 123464
คู่มือนักเรียน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 123402
คู่มือนักเรียน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 671.04 KB 123358
คู่มือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.71 KB 123452
วารสาร2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 123239
วารสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 123293
ติดตามโรงเรียนประเมินรายงานผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.51 KB 123532
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.93 KB 123918
ประวัติโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.07 KB 123305
ข้อมูลพื้นที่ฐานส่วนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.73 KB 123380
ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.46 KB 123222
งานฝ่ายวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.73 KB 123504
11สรุปผลคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปี 60 (version 1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259 KB 123504
10สรุปผลการคัดกรองข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 123163
9รายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาเสี่ยง11 ด้าน Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 123499
8SDQรายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมย์ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 123290
7ปก Word Document ขนาดไฟล์ 166.57 KB 123916
6แบบคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 123370
3สรุปปะหน้า SDQ นรประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 72.01 KB 123171
4สรุปปะหน้า SDQ ครูนร Word Document ขนาดไฟล์ 80.55 KB 123253
1แบบประเมิน SDQ นักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 123500
2แบบประเมิน SDQ ครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 123248
5แบบแปรผล Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 123439