ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2563 246929
แผนต้านทุจริต๓ Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 246932
แผนต้านทุจริต๒ 246944
แผนต้านทุจริต๑ 246931
แผนต้านทุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 247748
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 415.5 KB 247062
คู่มือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.09 KB 246942
หน้าปะร้อยละกลุ่มเสี่ยงปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 174 KB 246945
สรุปรายชื่อกลุ่มเสี่ยงปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.01 KB 246938
สารสนเทศ SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปั2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.84 KB 246939
ร้อยละการช่วยเหลือนักเรียนปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.36 KB 246932
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 246981
สรุปผลการนิเทศการเรียนการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 631.63 KB 246980
สรุปรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ปี 61(version2) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.5 KB 246993
สรุปผลคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปี 61 (version 1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.5 KB 246992
สารสนเทศคัดกรอง2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.17 KB 246989
รายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 218 KB 246979
สรุปคัดกรองนักเรียนเสี่ยง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 306.5 KB 247076
SDQ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.18 KB 246988
สารสนเทศปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 247151
ภาคผนวกคู่มือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.44 KB 246993
คู่มือนักเรียน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 247000
คู่มือนักเรียน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 671.04 KB 246995
คู่มือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.71 KB 247684
วารสาร2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 246999
วารสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 246999
ติดตามโรงเรียนประเมินรายงานผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.51 KB 246992
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.93 KB 247905
ประวัติโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.07 KB 247050
ข้อมูลพื้นที่ฐานส่วนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.73 KB 246980
ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.46 KB 247000
งานฝ่ายวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.73 KB 247004
11สรุปผลคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปี 60 (version 1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259 KB 247028
10สรุปผลการคัดกรองข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 247044
9รายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาเสี่ยง11 ด้าน Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 247024
8SDQรายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมย์ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 247025
7ปก Word Document ขนาดไฟล์ 166.57 KB 248133
6แบบคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 247031
3สรุปปะหน้า SDQ นรประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 72.01 KB 247111
4สรุปปะหน้า SDQ ครูนร Word Document ขนาดไฟล์ 80.55 KB 247050
1แบบประเมิน SDQ นักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 247016
2แบบประเมิน SDQ ครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 247022
5แบบแปรผล Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 247026