พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ  (Mission)
      1.จัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
      2.ส่งเสริมคุณธรรมและใช้ชีวิตแบบพอเพียง
      3.พัฒนาการเรียนรู้สู่สากลเป้าประสงค์ (Goal)
    1.โรงเรียนมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
    2.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    3.ครูทุกคนมุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ค่านิยม
           CREATE   Model
          C = Clean สะอาด
          R = Respect เคารพ
          E = Emotion อารมณ์
          A = Attitude ทัศนคติ
          T = Team เป็นหมู่คณะ
          E = Economical ประหยัด
สะอาด มีความเคารพ อารมณ์ดี มีทัศนคติที่ดี  ทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักประหยัดอดออม
อัตลักษณ์
          ยิ้ม ไหว้ ทักทาย น้ำใจงาม
เอกลักษณ์
         สวย สะอาด บรรยากาศเป็นเลิศ
กลยุทธ์
       กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้                                                    
       กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม                                                 
       กลยุทธ์ที่ 3   ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน  การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ                                                                                                     
       กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ                                                                                              
       กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา