วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต :  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
(ปัน-ยา-โล-กัด-สะ-มิ-ปัด-โช-โต) ( ปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต )สีประจำโรงเรียน
ขาว- เขียว
วิสัยทัศน์  (Vision)
ส่งเสริมการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่สากล