สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 ตราประจำโรงเรียน

 
 
 
 
 
 
 
 

คำขวัญ
เรียนดี          กีฬาเยี่ยม    เปี่ยมคุณธรรม
ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต :  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
(ปัน-ยา-โล-กัด-สะ-มิ-ปัด-โช-โต) ( ปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต )
สีประจำโรงเรียน
ขาว- เขียว
สีขาว   หมายถึง  ผู้มีจิตใจขาวสะอาด  สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
สีเขียว  หมายถึง  ผู้มีความขยัน  อดทน  เฉลียวฉลาด  มีมารยาทดีงาม  และสามัคคี
ขาว-เขียว   หมายถึง  ลูกสอนแก้วว่องไววิทยา  ต้องเป็นผู้มีจิตใจขาวสะอาดดังเนื้อแก้ว  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง  ขยัน  อดทน  เฉลียวฉลาด  มีมารยาทดีงาม  และสมัครสมานสามัคคี  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน