ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
 
ประวัติโรงเรียน
             ข้อมูลพื้นฐาน
1.  ข้อมูลทั่วไป
                   1.1 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 215  ถนนแจ้งสนิท  หมู่ที่  5  บ้านเชือก  ตำบลเดิด อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์ 35000  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.2 โรงเรียนเปิดให้บริการจัดการศึกษาการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  เป็น  2  ระดับ  คือ  ระดับที่  2 (ม. 1 – ม. 3)   ระดับที่ 3  (ม. 4 – ม. 6)
1.3 มีเขตพื้นที่บริการ  3  ตำบล   คือ ตำบลเดิด หมู่ที่ 1-17  ได้แก่ บ้านเดิด บ้านน้ำโผ่ บ้านบาก
บ้านแสนพันธ์ บ้านเชือก บ้านคำแดง บ้านนาคำ บ้านใหม่ชุมพร   ตำบลขั้นไดใหญ่  หมู่ที่ 1-9  ได้แก่
บ้านขั้นไดใหญ่ บ้านโนนค้อ บ้านคำฮี บ้านโคกดำเนิน บ้านโพนขวาว บ้านหนองบั่ว บ้านเชือกน้อย           บ้านโคกมนัส ตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 1-11  ได้แก่ บ้านโนนจำปา บ้านดู่ทุ่ง บ้านหนองคำ บ้านพลับ บ้านผือ      บ้านคำบอน บ้านสามเพีย บ้านม่วงอ่อน
         
2.  ประวัติโรงเรียน             
        โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา  (Sornkaewwongwaiwittaya School) ก่อตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 22  มีนาคม 2520    ที่ตั้ง  บ้านเลขที่ 215  ถนนแจ้งสนิท  หมู่ที่  5  บ้านเชือก  ตำบลเดิด อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์ 35000  โทรศัพท์  : 0-4576-0021  
โทรสาร  : 0-4576-0020  ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน   htpp://www.sonkaew.net
                 ประธานกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนในครั้งนั้น   คือ  นายชัยรัตน์  สุนทโร  ตำแหน่ง  ศึกษาธิ_การจังหวัดยโสธร   และได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจาก นายสอน - นางแก้ว  ว่องไว  สามี-ภรรยา เป็นผู้บริจาคที่ดินจำนวน 36  ไร่  1  งาน  38  ตารางวา  ให้กรมสามัญศึกษาใช้เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียนและเพื่อเป็นการตอบแทนผู้บริจาคที่ดิน   จึงตั้งชื่อโรงเรียนให้เป็นอนุสรณ์แก่  นายสอน - นางแก้ว  ว่องไว  ว่า “โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา”
ในการจัดตั้งโรงเรียนครั้งแรก ยังไม่มีอาคารเรียนถาวร ชาวบ้านข้าราชการตำบลเดิด ตำบล ดู่ทุ่ง
และตำบลใกล้เคียง ได้ร่วมกันสละกำลังทรัพย์ กำลังกาย   กำลังความคิด สร้างอาคารเรียนหลังแรกแบบชั่วคราว 1 หลัง จำนวน  6  ห้องเรียน  โดยไม่ได้ใช้งบของทางราชการ เพื่อใช้เป็นห้องเรียน  ห้องทำงาน ห้องพักครู มีนักเรียน  ชั้น มศ.1   จำนวน  63  คน   ครู 4  คน    นักการ 1 คน   จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา    มีนายสำเร็จ  โพธิวรรณา เป็นครูใหญ่