ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
          นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา เมื่อวันที่   22   มีนาคม   พ.ศ.  2520   โรงเรียนมีขนาดพื้นที่  36  ไร่    1  งาน    38  ตารางวา โรงเรียนมีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการจัดและใช้ห้องปฏิบัติการเรียนรู้และห้องพิเศษเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนและเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ตลอดจนภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนดังนี้
          6.1  ข้อมูลอาคารสถานที่   มีรายละเอียด ดังนี้   อาคารเรียน   โรงฝึกงาน  อาคารประกอบ
ถังเก็บน้ำประปา และ สนามกีฬา
   6.1.1 อาคารเรียน  จำนวน  3  หลัง
1. อาคาร  2   แบบ 216 ค  1 หลัง  จำนวน 16  ห้อง ใช้เป็นห้องเรียน 11 ห้อง  ห้องพิเศษ  3 ห้อง  ได้แก่ ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย  ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ห้องปฏิบัติการ LAB ทางภาษา  (Sound  Lab)  ห้องบริการ 2 ห้อง ได้แก่ ห้องแนะแนว ห้องสื่อ
          2. อาคาร  3  แบบ 216 ล  1 หลัง  จำนวน   16 ห้อง ใช้เป็นห้องเรียน  8  ห้อง ห้องพิเศษ  8  ห้อง  ได้แก่ ห้อง LAB คณิตศาสตร์  ห้อง LAB ฟิสิกส์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ชั้น 2  (จำนวน 3 ห้อง) ชั้น 3 (จำนวน 3 ห้อง) 
          3. อาคาร สปช.103  1 หลัง จำนวน 3  ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียน  3 ห้อง
 
 6.1.2 อาคารประกอบ
1. อาคาร 1 แบบ CS 213 B  จำนวน  10  ห้อง ใช้เป็นห้อง Lab  3  ห้อง ประกอบด้วย ห้องภาษาต่างประเทศ   ห้องเคมี   ห้องชีววิทยา   ใช้ประโยชน์เป็นห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานวิชาการ ห้องพักใช้เป็นห้องประชุมเล็ก  ห้องผู้บริหาร ห้องพัสดุ และ   ห้องโรเนียว
1. อาคารโรงฝึกงาน  จำนวน  4 หน่วย ใช้ประโยชน์เป็น  ห้องอุตสาหกรรม
ห้องคหกรรม ห้องนาฏศิลป์ และห้องดนตรี ศิลปะ
2. บ้านพักครู จำนวน  6 หลัง แบบจังหวัด ขออณุญาตรื้อถอน 1 หลัง เหลือจำนวน 5 หลัง
ใช้เป็นที่พักอาศัยของข้าราชการครู
3. ส้วมและที่ปัสสาวะ จำนวน  3 หลัง ประกอบด้วยห้องส้วมนักเรียนชาย  6  ที่  นักเรียนหญิง 10 ที่
4. โรงอาหารจำนวน  1  หลัง  ใช้เป็นที่ประกอบอาหารและรับประทานอาหารของ
นักเรียนได้รับบริจาคจากชุมชน
5. อาคารหอประชุม  1  หลัง
6. ถังเก็บน้ำประปา   1  ถัง
          7. เครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานขององค์กรอนามัยโลก  1  ห้อง
     6.1.3 สนามกีฬา 
1) สนามฟุตบอล 1  แห่ง 
2) สนามตะกร้อ 1  แห่ง 
3) สนามวอลเลย์บอล  1  แห่ง 
4) สนามบาสเกตบอล  1  แห่ง 
5) สนามฟุตซอล 1  แห่ง