กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวิชิต เสน่หา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ก.ศบ.
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0814349166
อีเมล์ : Wichit3504@gmail.com
ที่อยู่ :
66 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล