เข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2561
้เข้าค่ายพักแรม
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายพักแรกเมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2561