ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2563 194779
แผนต้านทุจริต๓ Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 194778
แผนต้านทุจริต๒ 194793
แผนต้านทุจริต๑ 194781
แผนต้านทุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 195277
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 415.5 KB 194824
คู่มือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.09 KB 194784
หน้าปะร้อยละกลุ่มเสี่ยงปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 174 KB 194790
สรุปรายชื่อกลุ่มเสี่ยงปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.01 KB 194787
สารสนเทศ SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปั2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.84 KB 194787
ร้อยละการช่วยเหลือนักเรียนปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.36 KB 194781
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 194828
สรุปผลการนิเทศการเรียนการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 631.63 KB 194828
สรุปรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ปี 61(version2) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.5 KB 194839
สรุปผลคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปี 61 (version 1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.5 KB 194842
สารสนเทศคัดกรอง2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.17 KB 194839
รายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 218 KB 194829
สรุปคัดกรองนักเรียนเสี่ยง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 306.5 KB 194914
SDQ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.18 KB 194836
สารสนเทศปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 194987
ภาคผนวกคู่มือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.44 KB 194843
คู่มือนักเรียน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 194850
คู่มือนักเรียน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 671.04 KB 194842
คู่มือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.71 KB 195489
วารสาร2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 194849
วารสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 194847
ติดตามโรงเรียนประเมินรายงานผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.51 KB 194842
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.93 KB 195692
ประวัติโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.07 KB 194895
ข้อมูลพื้นที่ฐานส่วนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.73 KB 194829
ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.46 KB 194850
งานฝ่ายวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.73 KB 194854
11สรุปผลคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปี 60 (version 1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259 KB 194875
10สรุปผลการคัดกรองข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 194891
9รายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาเสี่ยง11 ด้าน Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 194873
8SDQรายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมย์ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 194873
7ปก Word Document ขนาดไฟล์ 166.57 KB 195843
6แบบคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 194881
3สรุปปะหน้า SDQ นรประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 72.01 KB 194950
4สรุปปะหน้า SDQ ครูนร Word Document ขนาดไฟล์ 80.55 KB 194893
1แบบประเมิน SDQ นักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 194865
2แบบประเมิน SDQ ครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 194872
5แบบแปรผล Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 194875