ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2563 130
แผนต้านทุจริต๓ Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 127
แผนต้านทุจริต๒ 135
แผนต้านทุจริต๑ 128
แผนต้านทุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 129
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 415.5 KB 128
คู่มือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.09 KB 126
หน้าปะร้อยละกลุ่มเสี่ยงปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 174 KB 127
สรุปรายชื่อกลุ่มเสี่ยงปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.01 KB 123
สารสนเทศ SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปั2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.84 KB 136
ร้อยละการช่วยเหลือนักเรียนปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.36 KB 129
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 174
สรุปผลการนิเทศการเรียนการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 631.63 KB 173
สรุปรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ปี 61(version2) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.5 KB 178
สรุปผลคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปี 61 (version 1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.5 KB 182
สารสนเทศคัดกรอง2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.17 KB 187
รายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 218 KB 174
สรุปคัดกรองนักเรียนเสี่ยง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 306.5 KB 219
SDQ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.18 KB 181
สารสนเทศปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 289
ภาคผนวกคู่มือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.44 KB 187
คู่มือนักเรียน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 196
คู่มือนักเรียน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 671.04 KB 189
คู่มือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.71 KB 736
วารสาร2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 193
วารสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 189
ติดตามโรงเรียนประเมินรายงานผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.51 KB 188
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.93 KB 787
ประวัติโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.07 KB 231
ข้อมูลพื้นที่ฐานส่วนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.73 KB 177
ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.46 KB 195
งานฝ่ายวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.73 KB 197
11สรุปผลคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปี 60 (version 1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259 KB 213
10สรุปผลการคัดกรองข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 238
9รายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาเสี่ยง11 ด้าน Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 222
8SDQรายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมย์ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 221
7ปก Word Document ขนาดไฟล์ 166.57 KB 913
6แบบคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 228
3สรุปปะหน้า SDQ นรประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 72.01 KB 274
4สรุปปะหน้า SDQ ครูนร Word Document ขนาดไฟล์ 80.55 KB 225
1แบบประเมิน SDQ นักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 212
2แบบประเมิน SDQ ครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 218
5แบบแปรผล Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 219